Czym jest efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany

As most drugs sold online have certain precautions and contraindications, allowing you to shop in confidence. You can save so much money when you take your time to search for these drugs Maglia4Outlets online as well as when you make the right purchases. Which takes effect more quickly, this can lead to obesity. It will make you more confident, it has Levitra as its active ingredient, its interaction with certain drugs may adversely affect the state of the body.

Ziemia jest „chroniona przez ciepły płaszcz” gazowy. Mówiąc ściślej oznacza to,że Ziemia jest otoczona warstwą gazową (400 – 1500 km) zwaną atmosferą ziemską. Tworząca ją mieszanina gazów to powietrze (mające różny skład w zależności od wysokości nad powierzchnią Ziemi). Naturalnymi składnikami atmosfery są miedzy innymi dwutlenek węgla i para wodna. Od niedawna gazy te zwane są gazami cieplarnianymi. Pochłaniają one ciepło z powierzchni Ziemi oraz ze Słońca i utrzymują temperaturę naszej atmosfery w zakresie umożliwiającym istnienie życia. Zapewniają utrzymanie równowagi między ilością ciepła dochodzącą do Ziemi a ilością ciepła wypromieniowaną z Ziemi. Ten stan równowagi jest poważnie zagrożony przez działalność człowieka, to znaczy na skutek wycinania, prowadzenia procesów produkcyjnych a przede wszystkim spalania paliw, koncentracja dwutlenku węgla w powietrzu ciągle się zwiększa. Powodujemy nadmierne powstawanie gazów cieplarnianych i to może podnieść temperaturę ziemskiej atmosfery do niebezpiecznego poziomu. Warstwa dwutlenku węgla pochłania długie fale promieniowania cieplnego – pełniąc funkcję analogiczną do szyby w szklarniach. Do gazów cieplarnianych zaliczany jest również ozon.
Trudno dokładnie przewidzieć, co się zdarzy, jeśli stężenie gazów cieplarnianych będzie ciągle wzrastać. Większość naukowców jest zgodna , że temperatura na Ziemi wzrośnie w najbliższych latach od 1,5 do 2,5 stopnia. Będzie to miało wpływ na klimat ziemski, a więc i na poziom wód i rolnictwo.
Wzrost temperatury o 2,5 stopnia może nie wydawać się duży. Niemniej jednak, gdy ostatnim razem w Wielkiej Brytanii wystąpiły podobne temperatury (a było to ok. 120 000 lat temu), to w południowo-wschodniej Anglii żyły hipopotamy, słonie i lwy. A teraz: zimy mogą być zimniejsze , a lata cieplejsze. Może to spowodować susze na południu , a więc i zwiększenie się obszarów pustynnych w wielu regionach świata z jednoczesnym znacznym wzrostem opadów na północy. Obserwuje się już teraz wpływ efektu cieplarnianego na klimat. W latach 80-tych, świat doświadczył pięciu najcieplejszych lat – od czasu rozpoczęcia systematycznych obserwacji meteorologicznych. Oberwania chmur mogą stać się powszechne.
Globalne ocieplenie spowoduje powolne nagrzewanie się mórz, podniesienie się ich poziomu i zwiększenie powierzchni . W rezultacie poziom mórz i oceanów może podnosić się o 50 do 200 cm na każde 100 lat, co wystarczy by zatopić część lądów i wysp, np. terytorium Holandii czy Wielkiej Brytanii (Londyn będzie też zagrożony). Sytuacja innych regionów świata będzie znacznie gorsza.

 Alternatywne źródła energii

Środowisko wielu roślin, a więc i zbiory w rolnictwie są wrażliwe na zmiany klimatyczne. Nieurodzaje i głód kojarzy nam się zwykle z krajami słabo rozwiniętymi, ale w przypadku tak dużych zmian klimatycznych o jakich pisaliśmy poprzednio, na kuli ziemskiej również kraje wysoko rozwinięte mogą być dotknięte klęskami. Zgodnie z powszechnie uznawanymi przewidywaniami podstawowe gatunki roślin będą przemieszczały się przy każdym wzroście temperatury o 1 stopień o 250 km na północ i 150 m „w górę” ( wzwyż ).
Co możemy zrobić?
Około 25% światowej emisji dwutlenku węgla powstaje podczas wytwarzania energii elektrycznej, przy czym najwięcej go pochodzi z elektrowni węglowych. Istnieją jednak inne, alternatywne źródła energii , które nie powodują wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Odnawialne źródła energii to takie, które regenerują się wystarczająco szybko i których zasoby nie wyczerpują się w skutek eksploatacji uzupełniane bieżąco energią padającego stale na Ziemię promieniowania słonecznego. Do tej kategorii zalicza się energię promieniowania słonecznego wykorzystywaną w sposób bezpośredni do podgrzewania wody, ogrzewania pomieszczeń, także energię wiatru, energię rzek, energię geotermalną gorącego wnętrza Ziemi, energię mórz (pływów ).
Nieodnawialne źródła energi to takie których zasoby są ograniczone i które wyczerpują się w miarę eksploatacji. Do tej kategorii zalicza się wszystkie paliwa kopalne jak węgiel, ropa naftowa , gaz ziemny i uranowe paliwo jądrowe , które należy do alternatywnych źródeł energii i jego wykorzystanie nie powoduje wzrostu emisji dwutlenku węgla.
1.Energia rzek
Wykorzystanie energii rzek dostarcza ekologicznie czystej energii a także reguluje stosunki wodne co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Rzeki spływają z wyżej położonych terenów ( góry, wyżyny ) do morza. W elektrowni wodnej wykorzystuje się płynącą rzekę przepuszczając wodę przez turbiny wodne. Turbinami obraca się generatory energii elektrycznej. Im większa różnica poziomów występująca w rzece tym korzystniejsze są warunki dla budowy elektrowni wodnej.
2.Energia wiatru
Wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego poruszające się nad powierzchnią ziemi z pewną prędkością. Energię wiatru można wykorzystać przy pomocy turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe „retro” to drewniane wiatraki. Prawdziwy rozwój wiatraków nastąpił w XVIII w. Pracowało ich wówczas w Polsce ponad 20 tysięcy. Używano ich w naszym kraju do mielenia ziarna na mąkę. Wiatraki najbardziej rozpowszechnione były w Holandii. Służyły one tam przede wszystkim do pompowania wody w celu osuszania nisko położonych terenów nadmorskich. Produkowane dziś wiatraki, nazywane też turbinami wiatrowymi wyglądają zupełnie inaczej niż ich przodkowie o drewnianej konstrukcji. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne aktualnie budowanych turbin wiatrowych. Najczęściej, trzypłatowy wirnik wraz z generatorem wyniesiony jest na wysokość kilkudziesięciu metrów. Konstrukcją wynoszącą turbinę na taką wysokość jest wieża – najczęściej stalowa o kształcie walcowym. Turbiny wiatrowe produkują energię w sposób ekologicznie bezpieczny, chociaż niektórzy zarzucają im to , że szpecą krajobraz zakłócając jego naturalne piękno i hałasując.
3.Energia słoneczna
Energię promieniowania słonecznego można również wykorzystywać w sposób bezpośredni. Aby efektywnie wykorzystywać tę energię stosuje się skomplikowane środki techniczne jak – kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne.
Kolektory słoneczne „wyłapują” promieniowanie słoneczne i przekazują jego energię jakiemuś medium energetycznemu – wodzie lub powietrzu. Kolektorów wodnych używa się do ogrzewania mieszkań lub do podgrzewania wody do celów sanitarnych.Kolektory powietrzne stosowane są z powodzeniem do suszenia płodów rolnych ( ziarna zbóż, ziół, siana itp. ) .
Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia które służą do bezpośredniego przetwarzania promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

4.Biomasa
Pojęcie biomasy obejmuje kilka odnawialnych technologii energetycznych:
spalanie biomasy roślinnej np. drewno opałowe pochodzenia leśnego, odpadowy materiał drzewny z tartaków, fabryk mebli itp., słoma , specjalne uprawy energetyczne ( wierzba wiciowa, rośliny oleiste itd.). Spala się biomasę bezpośrednio w paleniskach ( ogniska, piece, kotły ) lub po wcześniejszej przeróbce biomasy w gaz;
spalanie śmieci komunalnych w sposób bezpośredni lub z ich wstępną przeróbką na gaz ;
wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych ( np. rzepak ) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych;
fermentacja alkoholowa materiału organicznego dla wytworzenia alkoholu dodawanego do paliw silnikowych;
przeróbka odpadowej masy organicznej ( odchodów zwierzęcych, osadu w oczyszczalniach ścieków komunalnych, odpadów z produkcji rolnej itp.) i wytworzenie biogazu, który może być spalany w kotłach
wykorzystanie gazu wysypiskowego .
W Polsce dominującą formą wykorzystania biomasy jest spalanie drewna. Inne wymienione technologie są rozpowszechnione w znacznie mniejszym stopniu.

Tagi: Brak tagów